5. Lékařská konference

Ohlédnutí za naší 5. lékařskou konferencí:

5. LÉKAŘSKÁ KONFERENCE SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÝ LÉKAŘ

Po dvouleté odmlce způsobené pandemií Covid 19 se ve dnech 3. a 4. června 2022 v pražském Hotelu Krystal konala v pořadí již 5. konference společnosti VŠEOBECNÝ LÉKAŘ.

Na konferenci se zaregistrovalo více než 180 lékařů a zdravotních sester. Přednášky se konaly ve dvou sálech současně.

Sesterská část v malém sále byla zaměřena na práci zdravotní sestry v ordinaci všeobecného praktického lékaře (VPL) – z témat uvádíme např. rehabilitace v domácím prostředí, pracovně lékařská péče, EKG pro sestry, výživa, KPR a další.

Úvodního slova v hlavním sále se tradičně ujala primářka naší společnosti MUDr. Olga Janovská. Přivítala prvního přednášejícího, který je stálicí našeho odborného programu, doc. MUDr. Bohumila Seiferta. Ten zahájil odborný program přednáškou na téma „Dráždivý tračník“. Na úvod uvedl, že dráždivý tračník patří mezi funkční somatické poruchy, které jsou definovány především subjektivními obtížemi, pro něž ani při podrobnějším vyšetření často nenacházíme vysvětlení. Docent Seifert poté nastínil léčebné postupy u jednotlivých typů poruch a také varoval před tzv. over-diagnosis, jinak řečeno “nadměrným vyšetřováním” pacienta. Přednáška byla zaměřena především na každodenní praxi v ordinaci praktického lékaře s přihlédnutím k obtížím při diagnostice i k léčbě tohoto onemocnění. Doc Seifert zdůraznil, že je potřeba pacientovi problematiku správně vysvětlit a nedílnou součástí léčby je také pacienta uklidnit. Na závěr své přednášky se doc. Seifert zmínil o některých probíhajících či začínajících studiích směřujících do ambulancí praktických lékařů a vyzval přítomné lékaře, aby se aktivně zapojili.

Dále jsme měli tu čest přivítat na naší konferenci také MUDr. Ludmilu Bezdíčkovou, vedoucí katedry všeobecného praktického lékařství na IPVZ, která přednášela na téma „Interpretace výsledků krevního obrazu v ordinaci VPL“. S posluchači se podělila o své bohaté zkušenosti z oddělení klinické hematologie FN Královské Vinohrady, kde dříve působila. Věnovala se zásadám správného odběru a především správnému vyhodnocení výsledků vyšetření krevního obrazu. Zdůraznila, že ke správné interpretaci výsledků vyšetření by měl praktický lékař vědět, co může od daného vyšetření očekávat, mít povědomí o možných interferencích a časové náročnosti jednotlivých vyšetření. Výše zmíněné tvrzení dokládaly kazuistiky, které paní doktorka do své přednášky zahrnula.

Po krátké pauze následovala přednáška na téma „Kombinace léčiv u geriatrického pacienta, revize medikace u seniorů“, kterou velmi přehledně připravila paní doktorka PharmDr. Milada Halačová, PhD. z oddělení klinické farmakologie Nemocnice Na Homolce Praha. V úvodu přednášky upozornila na patofyziologické změny provázející stárnutí organismu, mezi které patří především snížená absorpce některých léčiv, snížená citlivost cílových tkání i omezená funkce eliminačních orgánů. Další část přednášky paní doktorka koncipovala formou názorných kazuistik a na závěr zmínila některé nevhodné kombinace léčiv, které by v praxi lékaři neměli přehlédnout.

Závěrečným přednášejícím dopoledního bloku byl pan doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol. Jeho přednáška se týkala problematiky Chyb, mýtů a omylů o kondici v seniorském věku. O obecné prospěšnosti pohybu v jakémkoliv věku jistě není pochyb. Docent Radvanský využil svých bohatých praktických zkušeností s pacienty pokročilého věku a představil odbornému publiku jak pohybovou zátěž pacientovi koncipovat tzv. na míru podle jeho fyzických možností a schopností s tím, že minimální roli hraje skutečný věk. Mnohem důležitější je věk biologický, somatotyp daného pacienta a celá řada dalších okolností, které hrají roli ve vhodném výběru fyzického zatížení.

Odpolední blok přednášek zahájila Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc. z Neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se svým odborným příspěvkem Roztroušená skleróza v ambulanci VPL. Zdůraznila zásadní význam včasného stanovení diagnózy tohoto onemocnění pro jeho další průběh a prognózu. Upozornila na možnou souvislost mezi infekcí virem EBV, neboť  se z určitého pohledu roztroušená skleróza jeví jako komplikace této infekce. Standardní diagnostický postup je založen na klinických projevech, nálezu z vyšetření mozku magnetickou rezonancí a průkazu oligoklonálních protilátek v mozkomíšním moku. V současnosti se za ideální načasování léčby RS považuje doba maximálně 4 týdnů od stanovení diagnózy RS; v případě dostupnosti specializované ambulance (tzv. RS centra) je vhodné nečekat na termín a výsledek neurologického vyšetření, ale zároveň se domluvit na dalším postupu přímo s RS centrem. Nejlepších výsledků komplexní léčby RS podle paní profesorky dosahují pacienti, kteří s touto chorobou nebojují, ale naučili se s ní žít.

MUDr. Jiří Kornoušek se ve své prezentaci Terapie obezity pohledem VPL zaměřil na shrnutí aktuálních poznatků obezitologie. Zdůraznil, že by se k objektivizaci nadváhy, resp. obezity měl používat obvod pasu nebo poměr obvodu pasu k obvodu boků (Waist/Hip Ratio), případně index ztučnění vnitřností (Visceral Adiposal Index). Nejčastějším etiologickým faktorem obezity zůstává chronická pozitivní energetická bilance; z určitého hlediska lze obezitu charakterizovat jako chronický zánět tukové tkáně, v jehož progresi hrají významnou úlohu adipokiny a myokiny. Na základě úlohy hypothalamu při poruše regulace příjmu potravy se nabízí možnost terapeutického účinku bupropionu v kombinaci s naltrexonem. Bez ohledu na rozvoj obezitologie mají i nadále svůj osud v rukou sami obézní pacienti – bez jejich vnitřní motivace a doživotní dispenzarizace není možné očekávat úspěšnou léčbu nebo vyléčení obezity.

Závěrečný blok se věnoval pohledu na pacienta z hlediska psychosomatiky. Prim. MUDr. Olga Janovská na příkladu konkrétních diagnoz prezentovala Vhled do výběru psychosomatických technik. Vysvětlila přítomným, že psychosomatický přístup k pacientovi lze zejména v praxi VPL s úspěchem kombinovat s ostatními obory, čímž obsahově navázala na přednášku Doc. MUDr. Bohumila Seiferta.

V dalším bloku pak Mgr. Barbora Večeřová přiblížila odbornému publiku principy a způsoby práce tzv. Energetické medicíny, která staví na práci s pacientem na bázi energetického pole člověka. Zájemci pak měli možnost vyzkoušet tuto metodu v praxi.

Druhý den odborného programu zahájil již tradičně MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. z Infekční kliniky Nemocnice Na Bulovce, tentokrát krátkou exkurzí na téma „Cestovní medicína“. Zdůraznil, že dobrá informovanost a připravenost cestovatelů před odjezdem do ciziny jsou pro zdárný průběh cesty klíčovými faktory. Dále se zmínil o hlavních rizicích infekčních i neinfekčních nemocí při cestách. Velmi poutavou formou poskytl rady, tipy a návody na řešení těch nejčastějších problémů, na které při výjezdu do zahraničí může cestovatel narazit. V rámci předvýjezdového poradenství MUDr. Trojánek rozebral význam některých doporučených očkování, antimalarické profylaxe, prevence poštípání hmyzem a doplnil informace o strategii prevence a léčby cestovatelských průjmů. Doporučil vhodné složení cestovní lékárničky a na závěr zdůraznil, že předvýjezdová intervence především nesmí pacienta poškodit (a to ani finančně).

Další pravidelný host odborného programu, MUDr. Andrej Bajo, představil Novinky v antitrombotické a antiagregační léčbě. V úvodu stručně zopakoval, že fibrilace síní je významným rizikovým faktorem vzniku cévní mozkové příhody a dalších tromboembolických komplikací. Proto patří prevence CMP u nemocných s FS ke klíčovým terapeutickým cílům v péči o nemocné s touto arytmií. Rozebral zkušenosti s preskripcí jednotlivých nových antikoagulancií, vyzdvihl velmi dobrou adherenci pacientů k léčbě a potvrzenou bezpečnost a účinnost těchto preparátů. Na závěr předložil časový plán vysazování jednotlivých preparátů před invazivními chirurgickými výkony.

Velmi praktickou prezentaci na téma Možnosti léčby osteoartrózy v ordinaci VPL přednesl MUDr. Štěpán Vlček z Kliniky ortopedie a traumatologie FN Plzeň. Uvedl, že osteoartróza je nejčastější kloubní onemocnění dané degenerací chrupavek s následnou reakcí a transformací okolních tkání, které se subjektivně projevuje hlavně bolestí, postupně otoky a omezením pohyblivosti kloubu. Nejčastěji postihuje kyčelní a kolenní kloub, ale může se vyskytnout na kterémkoliv kloubu včetně drobných kloubů rukou a nohou. Zaměřil se také na diferenciální diagnostiku a zdůraznil, že v rámci rozvahy je vždy nutné nejdříve vyloučit infekční artritis. Dále podotkl, že účinná terapie musí být komplexní, základem je nefarmakologická léčba, kam patří edukace a motivace pacienta, pravidelné cvičení, u obézních pacientů redukce hmotnosti, fyzioterapie a podpůrné pomůcky. Z farmakologických prostředků zmínil nejčastější užívání nesteroidních antirevmatik, analgetik, aplikace kortikoidů do kloubů. Doplnil, že proces degenerace mohou částečně ovlivnit „symptomatické léky pomalu působící na osteoartrózu“, SYSADOA, a představil jednotlivé preparáty. Na závěr MUDr. Vlček stručně popsal doporučení vhodných a nevhodných pohybů pro pacienty po TEP kyčle, aby umělá náhrada pacientům co nejlépe sloužila.

Poslední přednáškou na téma Kožní projevy interních onemocnění celou konferenci zakončila profesorka MUDr. Hana Matějovská Kubešová z Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno. Svou prezentaci zahájila jako přehledové sdělení, zdůraznila složitý vzájemný vztah mezi onemocněním vnitřních orgánů a jeho kožními symptomy. Podrobně popsala kožní projevy u závažných systémových chorob a představila nejčastější paraneoplastické syndromy u nádorových stavů. Zdůraznila, že znalost těchto kožních projevů je velmi důležitá, neboť změny na kůži mohou být prvním signálem počínající dosud skryté systémové choroby nebo projevem komplikace léčení interních nemocí. Celou prezentaci doprovázela velmi názorná fotodokumentace z klinické praxe.

Na závěr konference promluvil za společnost Všeobecný lékař  MUDr. Jiří Kornoušek a vyjádřil shodný názor všech účastníků, tj. že odborný program jako již tradičně splnil očekávání: přinést VPL nejen nejnovější informace teoretické, ale zároveň je i skloubit s praxí VPL napříč spektrem různých odborností.

Poděkování patří nejen přednášejícím, ale i všem přítomným účastníkům, kteří svými podnětnými příspěvky v diskuzích obohatili výše zmíněná témata.

Za rok se těšíme na shledání na již 6. lékařské konferenci společnosti VŠEOBECNÝ LÉKAŘ v termínu 2. – 3. června 2023.

MUDr. Ladislava Buková