DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci se vedení společnosti Všeobecný lékař s.r.o. rozhodlo po konzultaci s hygieniky konferenci v původním termínu nepořádat
5. lékařská konference společnosti Všeobecný lékař se tímto přesouvá na rok 2021, přesný termín bude včas oznámen. 

 

 

5. LÉKAŘSKÁ KONFERENCE SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÝ LÉKAŘ

Rádi bychom Vás pozvali na naši 5. lékařskou konferenci, která se letos koná ve dnech 16. – 17.  října 2020.

Pozvánku i s celým programem naleznete níže, kontakt pro přihlášení na konferenci: konference@vseobecnylekar.cz


KONFERENCE 2020 – POZVÁNKA + PROGRAM – ZDE

 Ohlédnutí za naší 4. lékařskou konferencí:

4. LÉKAŘSKÁ KONFERENCE SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÝ LÉKAŘ

Odborný garant: prim. MUDr. Olga Janovská
Datum: 15.-16. listopadu 2019
Místo: Hotel Krystal, José Martího 2/407, Praha 6

 

Ohlédnutí za 4. konferencí společnosti Všeobecný lékař

Ve dnech 15. a 16. listopadu 2019 se konala již 4. konference společnosti Všeobecný lékař s.r.o. v pražském Hotelu Krystal. Konferenci jako již tradičně zahájili prim. MUDr. Olga Janovská spolu s Ing. Tomášem Janovským.

Na konferenci se zaregistrovalo více než 160 lékařů a zdravotních sester. Přednášky se konaly ve dvou sálech současně (lékařský a sesterský program zvlášť). Sesterská část v malém sále byla zaměřena na práci zdravotní sestry v ordinaci všeobecného praktického lékaře (VPL) – z témat uvádíme např. hojení ran v ordinaci VPL, domácí péče, práce zdravotní sestry při pracovně lékařské péči, aromaterapie a další.

Veřejnou část lékařského programu konference zahájila přednáškou „Jak správně ordinovat rehabilitaci v ordinaci praktického lékaře“ prim. MUDr. Miluše Jurášková z Rehabilitačního oddělení FN Brno. V úvodu seznámila přítomné s příklady nejčastějších vertebrogenních obtíží pacientů. Zdůraznila nezbytnost začít s léčebnou rehabilitací již v akutním stádiu nemoci a upozornila, že rehabilitace by neměla být jedinou metodou, ale jako součást komplexního přístupu VPL a fyzioterapeuta. Mimo jiné hovořila o tom, jak vybrat vhodnou metodu fyzikální terapie, správnou lokalizaci léčby a stručně popsala kontraindikace použití jednotlivých fyzikálních metod. Zdůraznila, že i když jsou potíže z velkého procenta funkční, lze je rehabilitací upravit. Také zmínila, že VPL by měl při odesílání pacienta k rehabilitaci znát možnosti vybavení cílového rehabilitačního pracoviště a vždy na žádance uvádět diagnózu, pro kterou chce rehabilitaci ordinovat, a cíl, jehož chce dosáhnout.

Následující přednášku týkající se „Jaterních testů v ordinaci praktického lékaře“ přednesl doc. Bohumil Seifert, Ph.D. z Ústavu všeobecného lékařství 1.LF UK Praha. Uvedl, že hepatologie zaznamenala v posledních letech obrovský pokrok, zejména v prevenci a léčbě virových hepatitid, nicméně počet úmrtí na onemocnění jater roste. Doc. Seifert nastavil obecný přístup lékaře k hodnocení biochemických vyšetření z hlediska možné etiologie nejčastějších jaterních onemocnění a také upozornil přítomné na početnou skupinu pacientů s NAFLD (nealkoholické ztučnění jater), kteří si zasluhují velkou pozornost vzhledem k doprovodnému zvýšenému kardiometabolickému riziku. Zdůraznil, že zvýšení jaterních testů není v žádném případě indikací k nasazení jakéhokoli preparátu ze skupiny tzv. hepatoprotektiv, ale k vyšetření etiologie tohoto zvýšení a následné kauzální léčbě. Na závěr připojil několik velmi zajímavých kazuistik.

Odpolední blok zahájila doc. Iva Holmerová, PhDr. z Gerontologického centra v Praze s velmi aktuálním tématem Role praktického lékaře v péči o pacienty s demencí. Ve své přednášce se zabývala problematikou demence, jejími nejčastějšími příčinami, tedy zejména Alzheimerovou nemocí, a představila moderní přístupy k této problematice nejen z pohledu medicíny. Lidí s různými formami demence přibývá a praktičtí lékaři jsou první, kteří mohou odhalit počínající příznaky choroby u svých pacientů. Někdy má okolí i lékař tendence u mladších seniorů přisuzovat občasnou zmatenost stresu, u starších zase věku. Ve své přednášce uvedla doc. Holmerová celou řadu praktických nenápadných příznaků, s nimiž přicházejí nejčastěji příbuzní pacientů do ordinace VPL. Stručně představila základní testy pomáhající lékaři při diagnostice demence, dále uvedla indikace jednotlivých kognitiv a také upozornila přítomné na nejčastější nežádoucí účinky při užívání těchto léků. Na závěr přednášky proběhla v sále velmi zajímavá diskuze o tom, jak může VPL zlepšit kvalitu života lidí s demencí i jejich rodin.

Co s bolavou hlavou?“ v rámci diferenciální diagnostiky bolestí hlavy velmi poutavou formou představil MUDr. Karel Brabec z Neurologické kliniky FN KV Praha. Ve své přednášce zdůraznil jako nejdůležitější včas rozpoznat závažnou život ohrožující bolest hlavy, mezi které patří například náhlá a velmi silná bolest hlavy, kterou pacient doposud nezažil, silná bolest hlavy provázená horečkou nebo meningeálním drážděním či nově vzniklé bolesti u pacienta nad 50 let nebo u pacientů s nádorovou anamnézou. Velká pozornost byla věnována aktuálnímu pohledu na migrénu, samozřejmě nebyla opomenuta ani profylaxe a akutní léčba bolestí hlavy. MUDr. Brabec se věnoval i tenzním bolestem hlavy a bolestem hlavy v souvislosti s vysazením farmakologicky účinné látky nebo naopak bolestí vyvolanou nadužíváním léčiv.

Na závěr prvního dne konference vystoupil divadelní a filmový herec Jaroslav Dušek se svým pohledem “z druhé strany” na psychosomatický přístup v ordinaci VPL. Své vystoupení s názvem „Aby lékař pacienty nelekal…“ začal úvodem do několika kontroverzních témat a spolehlivě „probudil“ všechny přítomné. Sám sebe označil za příznivce alternativního způsobu života a z něho plynoucí životní pohodu. Vyjádřil přesvědčení, že člověk by měl v sobě ovládat sebeozdravný proces. Jeho vystoupení zapojilo téměř všechny účastníky do veřejné diskuze, kterou pan Dušek s přehledem moderoval.

Druhý den odborného programu odstartoval, také již tradičně, MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. z Infekční kliniky Nemocnice Na Bulovce, tentokrát krátkou exkurzí mezi „Exantémová infekční onemocnění“. Seznámil posluchače s epidemiologií, diagnostikou, léčbou a možnými komplikacemi nejčastějších infekčních exantémových onemocnění. Upozornil přítomné především na zvýšený výskyt spalniček, které patří k jedněm z nejnakažlivějších infekčních onemocnění. Prvními příznaky jsou horečka, kašel, rýma, světloplachost, konjunktivitid, později následuje sytě červená až fialová vyrážka. Vzhledem k tomu, že spalničky jsou označovány za dětskou nemoc, bývá onemocnění dospělých odhaleno později a může způsobit vážné komplikace. MUDr. Trojánek také upozornil na zvyšující se riziko importovaných nákaz a tedy nutnost cíleně pátrat po cestovatelské anamnéze. Celou prezentaci doprovázela velmi názorná fotodokumentace z klinické praxe. Na závěr MUDr. Trojánek uvedl také v rámci diferenciální diagnostiky několik příkladů nejčastějších infekcí kůže.

Velmi edukativně se spoustou praktických pomůcek pojala přednášku Chronické žilní onemocnění MUDr. Júlia Černohorská z Dermal Centre Mělník. V úvodu vysvětlila patofyziologii chronického žilního onemocnění a zdůraznila, že léčba žilní insuficience spočívá nejen v medikaci léků, ale hlavně v prevenci, režimových opatření a kompresivní terapii. Smyslem léčby je prevence vzniku a fixace žilní hypertenze. Seznámila přítomné s nejrůznějšími pomůckami kompresní terapie. Podrobně vysvětlila složitý proces léčby chronické rány a zdůraznila, že základním předpokladem pro úspěšnou léčbu chronické rány je správně porozumět procesům, které v ní probíhají, a vhodně reagovat na změny v průběhu hojení. Posluchače také seznámila se změnami v preskripci od 1.12.2019.

Odpolední program zahájila MUDr. Irena Pechanová z Ambulance léčby bolesti Nemocnice Na Bulovce s přednáškou na téma „Racionální léčba bolesti“, kterou zaměřila na terapii chronické bolesti a léčbu bolesti u nádorových onemocnění. Uvedla nejčastější používané preparáty a také velmi prakticky upozornila přítomné u každého léku na aktuálně výši doplatku u pacienta. Vyzdvihla význam edukace pacienta, pravidelný monitoring bolesti a přítomnosti nežádoucích účinků léků. Zmínila i význam aplikačního podání léků u pacientů s poruchou polykání. Na závěr uvedla vhodné kombinace léčiv a doplnila také několik užitečných rad pro minimalizaci nežádoucích účinků dlouhodobé opiátové léčby.

S velkým zájmem posluchačů se setkal i poslední přednášející – kardiolog MUDr. Andrej Bajo s tématem Fibrilace síní a arytmologické minimum. Fibrilace srdečních síní je jednou z nejběžnějších poruch srdečního rytmu, častěji se vyskytuje u starších lidí, u pacientů s vysokým krevním tlakem, nemocemi srdce, ledvin, ale také s diabetem či obezitou. MUDr. Bajo kladl důraz především na monitoraci EKG v ordinaci VPL u asymptomatických pacientů, protože řada pacientů o své nemoci vůbec neví a k lékařům se dostává až s akutní komplikací choroby, tedy s cévní mozkovou příhodou nebo srdečním selháním. Zmínil pět hlavních cílů v léčbě fibrilace síní (kontrola srdečního rytmu, úprava životního stylu a snižování kardiovaskulárních rizik, antitrombotická léčba, úprava srdeční frekvence a zlepšení symptomů) a uvedl základní preparáty používané při kontrole rytmu a kontrole srdeční frekvence. Podrobně se věnoval prevenci tromboembolických příhod včetně nežádoucích účinků antikoagulační léčby.

Na závěr konference promluvila jednatelka společnosti Všeobecný lékař prim. MUDr. Olga Janovská a vyjádřila shodný názor všech účastníků, tj. že odborný program jako již tradičně splnil očekávání: přinést VPL nejen nové informace teoretické, ale zároveň i skloubit teoretické znalosti s praxí VPL napříč spektrem různých odborností.

Poděkování patří nejen přednášejícím, ale i všem přítomným účastníkům, kteří svými podnětnými příspěvky v diskuzích obohatili zmíněná témata. Za rok se těšíme na shledání na již 5. lékařské konferenci společnosti Všeobecný lékař, tentokrát znovu v Praze v termínu 16.-17.října 2020.

MUDr. Ladislava Buková

0
Connecting
Čekejte prosím...
Poslat zprávu

Omlouváme se, ale jsme teď offline. Můžete nám zanechat zprávu.

Jméno
* E-mail
* Popište váš problém
Přihlásit

Napište nám online a vyřešíme spolu váš problém.

Jméno
* E-mail
* Popište váš problém
Jsme online!
Zpětná vazba

Zpětná vazba je pro nás důležitá, dejte nám vědět.

Jak hodnotíte průběh chatu?